Về Các Cục Ngân khố

Về Các Cục Ngân khố 

Các Cục Ngân khố chiếm 98% lực lượng lao động của Bộ Ngân khố và chịu trách nhiệm thi hành các hoạt động cụ thể mà Bộ được giao. Các Cục Ngân khố là:

 

Cục Thuế quan và Kinh doanh Rượu Cồn và Thuốc lá Hoa Kỳ (TTB)

Cục Thuế quan và Kinh doanh Rượu Cồn và Thuốc lá Hoa Kỳ (TTB) chịu trách nhiệm cưỡng chế thi hành các luật về việc sản xuất, sử dụng, và phân phối các sản phẩm thuốc lá và rượu. TTB cũng thu các loại thuế tiêu thụ đặc biệt các loại súng cầm tay và đạn dược.

 

Cục Ấn loát Bộ Ngân khố  (BEP)

Cục Ấn loát Bộ Ngân khố (BEP) thiết kế và sản xuất tiền tệ, các loại chứng khoán, và các bằng khen cùng giấy chứng nhận chính thức khác của Hoa kỳ.

 

Cục Đặc trách Nợ Công (BPD)

Cục Đặc trách Nợ Công vay số tiền cần để vận hành Chính phủ Liên bang. Cục quản trị nợ công bằng việc phát hành và trả lãi các khoản tiền tiết kiệm và chứng khoán đặc biệt, có tính thanh khoản của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ

 

Mạng Lưới  Cưỡng hành Tội phạm Tài chính (FinCEN)

Mạng Lưới Cưỡng hành Tội phạm Tài chính (FinCEN) hỗ trợ các nỗ lực điều tra thực thi pháp luật cùng thúc đẩy hợp tác toàn cầu và liên cơ quan chống lại tội phạm tài chính trong nước và quốc tế. Mạng Lưới cũng cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách của Hoa kỳ những phân tích chiến lược về các mô hình và xu hướng trong nước cũng như trên toàn thế giới.

 

 

Sở Quản lý Tài chính (FMS)

Sở Quản lý Tài chính (FMS) tiếp nhận và giải ngân tất cả các khoản tiền công, giữ các tài khoản của chính phủ, chuẩn bị các báo cáo hàng ngày và hàng tháng về tình hình tài chính của chính phủ.

 

 

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS)

Sở Thuế vụ Hoa kỳ (IRS) là sở lớn nhất của cục Ngân khố. Sở này chịu trách nhiệm thẩm định, đánh giá, và thu thuế lợi tức quốc nội ở Hoa kỳ.

 

 

Văn phòng Giám Sát Tiền tệ (OCC)

Văn phòng Giám Sát Tiền tệ (OCC) ban đặc quyền, quy định và giám sát các ngân hàng quốc gia để đảm bảo một hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, có tính cạnh tranh hỗ trợ người dân, xã hội và nền kinh tế của Hoa Kỳ.

 

 

Cục Đúc tiền Kim loại Hoa kỳ

Cục Đúc tiền Kim loại Hoa kỳ thiết kế và sản xuất vàng bạc trong nước và tiền kim loại nước ngoài cũng như các huy chương kỷ niệm và các loại tiền đúc khác. Cục Đúc tiền cũng phân phối tiền kim loại của Hoa kỳ tới các ngân hàng Dự trữ Liên bang cũng như duy trì sự bảo hộ và bảo vệ tài sản bằng vàng và bạc của quốc gia chúng ta.

 

Văn phòng Tổng Thanh tra

Tổng Thanh tra điều khiển kiểm toán độc lập, điều tra và duyệt xét giúp Bộ Ngân khố Hoa kỳ hoàn thành nhiệm vụ của mình, cải tiến các chương trình và hoạt động của Bộ, thúc đẩy nền kinh tế, năng suất và hiệu quả; ngăn ngừa và phát hiện sự gian lận và lạm dụng.

 

Tổng Thanh tra của Bộ Ngân khố về Quản trị Thuế (TIGTA)

Tổng Thanh tra của Bộ Ngân khố về Quản trị Thuế (TIGTA) lãnh đạo, phối hợp và đề xuất chính sách cho các hoạt động nhằm thúc đẩy nền kinh tế, tăng năng suất và hiệu quả trong việc quản trị luật thuế quốc nội. TIGTA cũng đề xuất các chính sách để ngăn ngừa và phát hiện gian lận và lạm dụng trong các chương trình và hoạt động của Sở Thuế Vụ và các cơ sở liên quan.