Thông tin về Chương trình Dân quyền

Văn phòng Dân quyền và Các Quyền Khác

Thông tin về Chương trình Dân quyền

Bất kỳ người nào đủ điều kiện để được nhận các phúc lợi hoặc dịch vụ từ Bộ Ngân khố Hoa kỳ hoặc người nhận, được quyền hưởng những phúc lợi hay dịch vụ đó mà không bị phân biệt đối xử vốn đã bị nghiêm cấm. Văn phòng Dân quyền và Các Quyền Khác cưỡng chế thực thi các đạo luật và quy định của liên bang cấm phân biệt đối xử trong các hoạt động hoặc chương trình được Bộ Ngân khố điều khiển và tài trợ. Nếu một người cho rằng mình bị phân biệt đối xử và/hoặc bị trả thù vì là hội viên của một nhóm được bảo vệ thì người đó có thể nộp đơn khiếu nại với Văn phòng Dân quyền và Các Quyền Khác.

 

Bộ Ngân khố Hoa kỳ Sẽ Làm gì Để Đảm bảo Không có sự phân biệt đối xử?

Bộ Ngân khố Hoa kỳ sẽ tiến hành điều tra các khiếu nại về quyền công dân chống lại những người được nhận hỗ trợ tài chính theo bất kỳ chương trình nào của Bộ, và sẽ tiến hành xét duyệt sự tuân thủ trước và sau khi cấp. Nếu phát hiện có sự phân biệt đối xử, Bộ Ngân khố Hoa kỳ có thể trì hoãn việc áp dụng hỗ trợ tài chính liên bang, gởi một thư thông báo, hoặc đến cùng là bác bỏ đơn xin tài trợ. Dù Bộ Ngân khố Hoa kỳ có thể độc lập thực hiện bất kỳ hành động nào, tòa án cũng đã giải thích rằng Mục VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964 quy định về quyền riêng tư của hành động.

 

Phân biệt đối xử Là gì?

Nói chung, sự phân biệt đối xử liên quan đến sự khác biệt trong cách đối xử hoặc tác động của một chính sách liên quan tới một nhóm cá nhân được bảo vệ.

 

Hỗ Trợ Tài chính Liên bang và Quyền Công dân

Page Content

Theo luật và chính sách của Bộ Ngân khố, các chương trình hoặc hoạt động đang nhận hỗ trợ tài chính từ Bộ sẽ không bị phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuyết tật hay tuổi tác.

 

Các đạo luật liên bang về nghiêm cấm phân biệt đối xử quy định một loạt các hoạt động phân biệt đối xử bao gồm việc từ chối dịch vụ, sự khác nhau về phẩm chất, số lượng, hoặc cách phục vụ, các tiêu chuẩn tham gia khác nhau, các chương trình mà người khuyết tật không thể tiếp cận; và các cách thuê mướn lao động có phân biệt đối xử, nếu mục đích ban đầu của chương trình là cung cấp công ăn việc làm hoặc nếu cách thuê mướn nhân công gây ra sự phân biệt đối xử liên quan tới người thụ hưởng thực tế hoặc tiềm năng.

 

Hỗ trợ Tài chính Liên bang là gì?

Định nghĩa hỗ trợ tài chính liên bang không chỉ bao hàm về tiền. Nó bao gồm việc cung cấp các dịch vụ có giá trị, thông tin nhân viên liên bang, việc tặng tài sản của liên bang và lợi ích từ tài sản, bán, cho thuê và cho phép sử dụng tài sản của liên bang với ít hoặc không có chi phí và bất kỳ hiệp định liên bang nào khác, thỏa thuận hoặc hợp đồng khác, mà là cung cấp sự hỗ trợ như một trong những mục đích của nó.

 

Yêu cầu Cung cấp Dịch vụ cho Những người thụ hưởng bị Hạn chế về Khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh

Như là một sự bảo vệ chống lại sự phân biệt nguồn gốc quốc gia, Mục VI của Đạo luật Dân quyền buộc người nhận hỗ trợ tài chính liên bang cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ cho những người thụ hưởng bị hạn chế về khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh để cho phép những nhóm này tham gia đầy đủ ý nghĩa vào chương trình hoặc hoạt động. Sắc lệnh Hành pháp 13166 buộc các cơ quan Liên bang cải thiện việc tiếp cận của các cá nhân bị hạn chế khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh vào các chương trình của Liên bang.

Các chương trình do Liên bang Thực hiện

Page Content

Chính phủ Liên bang theo nguyên tắc không có sự phân biệt đối xử trong các hoạt động và chương trình do liên bang thực hiện, theo Phần 504 và Phần 508 của Đạo luật Phục hồi, và các Sắc lệnh Hành pháp dưới đây:

Phần 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973 - Nghiêm cấm phân biệt đối xử với người khuyết tật.

Sắc lệnh Hành pháp 13160 – Nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên cơ sở chủng tộc, giới tính, màu da, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, tôn giáo, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, và quan hệ pháp lý như là cha mẹ trong các chương trình đào tạo và giáo dục được Bộ Ngân khố thực hiện.

Sắc lệnh Hành pháp 13166 – “Cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ cho những người có trình độ tiếng Anh Hạn chế."

 

Quyền Công dân của Bạn Được Bảo vệ

Nếu bạn cảm thấy mình bị phân biệt đối xử bởi người tiếp nhận hỗ trợ tài chính của Bộ Ngân khố vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, giới tính hoặc tình trạng khuyết tật của mình, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với Văn phòng Dân quyền và Các Quyền Khác. Văn phòng này cũng sẽ xem xét các khiếu nại về phân biệt đối xử dựa trên khuyết tật trong các hoạt động và chương trình của Bộ Ngân khố Hoa kỳ. Các hành động trả đũa chống lại các cá nhân vì hoạt động dân quyền trước đó của họ đều bị nghiêm cấm.

 

Văn phòng Dân quyền và Các Quyền Khác có quyền điều tra các hành động diễn ra không quá 180 ngày trước ngày nộp đơn khiếu nại của quý vị, trừ khi có yêu cầu được chấp thuận từ bỏ đơn khiếu nại.

 

Nộp Đơn khiếu nại Phân biệt đối xử

Tôi nộp đơn khiếu nại phân biệt đối xử với Bộ Ngân khố Hoa kỳ như thế nào?

Để nộp đơn khiếu nại phân biệt đối xử trong một chương trình, hãy viết thư khiếu nại cho: Associate CHCO, Office of Civil Rights and Diversity, 1500 Pennsylvania Ave, N.W., Washington, DC 20220.


Bộ Ngân khốcam kếtthực hiệnSáng kiếnChính phủ Mở. Sáng kiến này là một bước tiến quan trọng trong việc tạo ravăn hóa minh bạch,sự tham gia và hợp tác trong các hoạt động của chính phủ, mở ra những cách mới trong giao tiếp và hợp tác giữa chính phủ và người dân Mỹ. Chúng tôi hoan nghênh các bình luận của bạn về trang web này.Xin vui lòng gửi các bình luận của bạn tới: OCRD.comments@treasury.gov .